Bedrijfsgegevens

TMF-CONSULTANCY 
`t Steeke 1
4882 BX Klein Zundert  
www.tmf-consultancy.nl
T. +31(0)6 – 83 52 3101 

KvK-nummer: 72532777

Inhoudsopgave 

Artikel 1. Definities…………………………………………………………………………………………………………. 4

Artikel 2. Algemeen………………………………………………………………………………………………………… 5

Artikel 3. Hoe de overeenkomst/opdracht tot stand komt…………………………………………………………. 5

Artikel 4. De uitvoering van de overeenkomst………………………………………………………………………… 6

Artikel 5. Inschakeling van derden………………………………………………………………………………………. 6

Artikel 6. Coaching, jouw verplichtingen en garantie………………………………………………………………… 7

Artikel 7. Rechten van intellectueel eigendom………………………………………………………………………… 8

Artikel 8. Gebruik van het resultaat / Licentie…………………………………………………………………………. 8

Artikel 9. Vrijwaringen……………………………………………………………………………………………………… 9

Artikel 10. Betaling…………………………………………………………………………………………………………. 9

Artikel 11. Overmacht……………………………………………………………………………………………………. 10

Artikel 12. Ontbinding en annulering………………………………………………………………………………….. 10

Artikel 13. Aansprakelijkheid……………………………………………………………………………………………. 12

Artikel 14. Klachten……………………………………………………………………………………………………….. 13

Artikel 15. Geheimhouding en privacy………………………………………………………………………………… 13

Artikel 16. Wijzigingsbeding en vindbaarheid……………………………………………………………………….. 13

Artikel 17. Geschillenregeling en toepasselijk recht………………………………………………………………… 13

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen voor die hieronder worden toegelicht:

 1. Aanbieding: met een moeilijk woord de rechtshandeling, oftewel het aanbod, (al dan niet mondeling), die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 2. Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 3. Call: Jouw recht op een gesprek op basis van de opdracht. Onder call wordt onder andere verstaan telefonisch, via FaceTime, Skype, Zoom of ieder ander video-/bel platform.
 4. Directe schade: 
  1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
  1. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van tmf-consultancy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan tmf-consultancy toegerekend kunnen worden;
  1. De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst (al dan niet op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waar de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Gebruik: Het verveelvoudigen en/of openbaar maken conform de Auteurswet.
 7. Offerte: Elke aanbieding /aanbod van tmf-consultancy aan jou, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 8. Opdracht: De dienstverlening of het product dat door tmf-consultancy geleverd wordt. In deze voorwaarden wordt zowel over opdracht als over een overeenkomst gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld.
 9. Opdrachtgever: jij bent onze opdrachtgever – de (rechts)persoon – met wie tmf-consultancy de overeenkomst sluit. 
 10. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en tmf-consultancy waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst tmf-consultancy tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten. In deze voorwaarden wordt zowel over overeenkomst als over een opdracht gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld. 
 11. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop tmf-consultancy geen invloed kan uitoefenen en waardoor tmf-consultancy niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan: 
  1. mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme; 
  1. een dag of dagen van nationale rouw; 
  1. contingentering- of andere overheidsmaatregelen; 
  1. overheidsbesluiten;
  1. werkstaking; 
  1. natuurrampen; 
  1. ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van tmf-consultancy;
  1. sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
  1. epidemieën of pandemieën;
  1. computerstoringen;
  1. vertraagde leveringen van derden of andere overmachtssituaties bij derden;
 12. Partijen: jij en tmf-consultancy samen.
 13. Programma: Dit is een onderdeel van het aanbod van tmf-consultancy. Er wordt in deze voorwaarden ook wel gesproken over een jaarprogramma, training(s-dag), 1-op1 coaching. 
 14. Schriftelijk: Alle communicatie tussen jou en tmf-consultancy die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.
 15. Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Deze kan onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief, consultancy-fee, dag(deel)vergoeding, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en tmf-consultancy, waarop tmf-consultancy deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 3. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met tmf-consultancy, verklaar jij dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst tmf-consultancy altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden. 
 4. Jouw eventuele (algemene) voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dus op voorhand niet van toepassing.
 5. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met tmf-consultancy, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
 6. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden, – zoals dat zo mooi heet – ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 7. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 8. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen gevolgd.

Artikel 3. Hoe de overeenkomst/opdracht tot stand komt  

 1. De overeenkomst komt tot stand na jouw (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van het aanbod van tmf-consultancy, inclusief deze algemene voorwaarden. 
 2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan door tmf-consultancy gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.  
 3. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is. 
 4. Tmf-consultancy kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Alle aanbiedingen en prijsopgaven door tmf-consultancy zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld. 
 6. Eveneens heeft tmf-consultancy altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 7. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief Btw, tenzij anders aangegeven. 
 8. Als jouw aanvaarding op onderdelen afwijkt van het aanbod, dan is tmf-consultancy daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij tmf-consultancy aangeeft dat dit wel het geval is. 
 9. Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 10. Aanbiedingen worden gebaseerd op de door jouw verstrekte informatie. Je bent dan ook verplicht alle relevante informatie te geven die van belang is voor het aanbod. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd, want als wij niet alle juiste informatie hebben dan heeft tmf-consultancy het recht om het aanbod te herroepen. 

Artikel 4. De uitvoering van de overeenkomst 

 1. Tmf-consultancy zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting). 
 2. Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van tmf-consultancy. 
 3. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 4. Tmf-consultancy heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. 
 5. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen. De looptijd en duur wordt zo mogelijk vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd, maar is altijd indicatief. Overschrijding van termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 5. Inschakeling van derden 

 1. Tmf-consultancy heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld freelancers, specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW[1] wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Als er derden worden ingezet welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal tmf-consultancy zo nodig communiceren. 

Artikel 6. Coaching, jouw verplichtingen en garantie

 1. Een wezenlijk onderdeel van het aanbod van tmf-consultancy betreft de samenwerking tussen partijen door middel van coaching, waarbij 100% commitment aan jouw zijde verplicht wordt gesteld voor een goede samenwerking.  
 2. Tmf-consultancy kan de opdracht opschorten (zonder “restitutie” of terugbetaling) als de opdrachtgever geen commitment toont (zoals het niet of te laat komen op een afspraak, facturen te laat betaalt, of steeds zijn rapportages niet invult) of zich in het algemeen niet coachbaar opstelt. 
 3. Alvorens je in gebreke te stellen word je in de gelegenheid gesteld om hetgeen genoemd in lid 2 te veranderen of je aan te passen.  
 4. Tmf-consultancy behoudt te allen tijde het recht om in geval van wanprestatie de overeenkomst te ontbinden. 
 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden (zoals omschreven in dit artikel) zijn voor jouw rekening.

Artikel 7. Rechten van intellectueel eigendom 

 1. Alle bestaande of mogelijk uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan tmf-consultancy. 
 2. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend tmf-consultancy daartoe bevoegd. 
 3. De in het kader van de opdracht door tmf-consultancy tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van tmf-consultancy, ongeacht of deze aan jou of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 
 4. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, aan derden van het bedoelde onder dit artikel is jou verboden.
 5. Tmf-consultancy heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, bij jou in rekening te brengen. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet. 
 6. Tmf-consultancy behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. tmf-consultancy mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.
 7. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel jij als tmf-consultancy geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 8. Gebruik van het resultaat / Licentie

 1. Jij verkrijgt het “recht tot gebruik” van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming, mits je volledig voldoet aan de verplichtingen op grond van de overeenkomst met tmf-consultancy. 
 2. Zijn er over de bestemming (zoals bedoeld in lid 1) geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is niet-exclusief en beperkt, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders is overeengekomen. 
 3. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken wordt geregeld. 
 4. Jij hebt zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. tmf-consultancy kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding.
 5. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft tmf-consultancy recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen vergoeding, althans een vergoeding die in redelijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder enig ander recht te verliezen. 
 6. Tmf-consultancy heeft de vrijheid om de resultaten en eigendomsrechten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. Hierbij wordt tmf-consultancy uiteraard geacht de belangen van jou te respecteren en hiermee rekening te houden bij haar eigen gebruik. 
 7. Tmf-consultancy heeft het recht om jou als referentie te noemen op haar website. Mocht je het hiermee niet eens zijn, dan kun je een verzoek indienen om verwijderd te worden.

Artikel 9. Vrijwaringen 

 1. Jij vrijwaart tmf-consultancy voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt. 
 2. Wanneer jij aan tmf-consultancy informatiedragers, elektronische bestanden of bijvoorbeeld software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 10. Betaling

 1. De betaalverplichting ontstaat, zodra er sprake is van een overeenkomst. 
 2. Betaling vindt plaats rechtstreeks binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen jou en tmf-consultancy anders is overeengekomen.
 3. Facturatie en betaling gebeurt digitaal.
 4. De eventuele extra kosten die tmf-consultancy voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materialen, reis- en verblijfkosten, licentiekosten benodigd voor uitvoering van de opdracht, drukwerkkosten kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, worden in overleg doorberekend.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dien je binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te melden. 
 6. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur, schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
 7. Als je niet tijdig betaalt, ben je van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.  Vanaf dat moment zal tmf-consultancy aanspraak maken op:
  1. de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
  1. de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten” (zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW). 
 8. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft tmf-consultancy het recht de uitvoering van de overeenkomst of levering van een product op te schorten. Tmf-consultancy is niet aansprakelijk voor eventuele schade die jij hierdoor lijdt.
 9. Indien hetgeen in voornoemde leden zich voordoet, heeft tmf-consultancy het recht de kosten die dit met zich meebrengt, naar jou door te voeren. 
 10. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op jou worden verhaald. 

Artikel 11. Overmacht

 1. Tmf-consultancy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting jou als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 2. Tmf-consultancy kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 3. Als tmf-consultancy ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft tmf-consultancy het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien van toepassing. Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 
 4. In geval van overmacht zal tmf-consultancy zich naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing. 

Artikel 12. Ontbinding en annulering 

 1. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij; –           een verzoek tot faillissement; 
  1. (voorlopige) surseance/uitstel van betaling;
  1. of schuldsanering;

wordt ingediend, zonder enige verplichting aan de kant van Tmf-consultancy tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

 • Tmf-consultancy heeft bovendien het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien: 
  • jouw bedrijf is stilgelegd of geliquideerd, 
  • er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van jouw vermogen ofwel  –         jij het bedrijf aan derden overdraagt. 

Dit geldt onverminderd de aan tmf-consultancy verder toekomende rechten.

 • De opdrachtgever heeft voorts het recht de opdracht enkel schriftelijk of per email en in onderling overleg te annuleren. 

Annulering is een feit als tmf-consultancy de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

 • Tmf-consultancy heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals in dit artikel is bepaald. 
 • Tmf-consultancy heeft dan wel het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit:
  • Indien al is gestart met de uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst; óf,
  • Indien nog niet is gestart met de uitvoering van de opdracht, dan zijn de annuleringskosten afhankelijk van het moment van annulering en de reeds gemaakte kosten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid 

 1. Alvorens je tot een claim overgaat, dien je met tmf-consultancy in overleg te treden om tot een oplossing te komen. 
 2. Behalve in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van tmf-consultancy, is de aansprakelijkheid van tmf-consultancy tot de vergoeding van tmf-consultancy voor de opdracht beperkt, althans tot dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 3. Tmf-consultancy is verder uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare, toerekenbare en directe schade. 
 4. Tmf-consultancy kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld. 
 5. Tmf-consultancy is enkel aansprakelijk tot de factuurwaarde van de opdracht. 
 6. Aansprakelijkheid van tmf-consultancy, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 
 7. Tmf-consultancy kan niet aansprakelijk worden gehouden:
  1. Als jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
  1. Door jouw handelen of nalaten;
  1. Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
  1. Tekortkomingen van derden.
 8. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek). 

Artikel 14. Klachten 

 1. Tmf-consultancy doet haar uiterste best om het te voorkomen, maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over tmf-consultancy, dan ben je verplicht deze klacht binnen 7 dagen na constatering schriftelijk in te dienen bij tmf-consultancy. 
 2. Als tmf-consultancy oordeelt dat de klacht gegrond is, zal tmf-consultancy dit naar beste kunnen proberen te verhelpen. 
 3. Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 4. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 15. Geheimhouding en privacy 

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht. 
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
  1. tmf-consultancy verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
  1. de informatie algemeen bekend wordt;
  1. tmf-consultancy optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 4. Persoonsgegevens die tmf-consultancy bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. tmf-consultancy houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Artikel 16. Wijzigingsbeding en vindbaarheid

 1. Tmf-consultancy heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing. 
 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van tmf-consultancy. 

Artikel 17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
 2. Tmf-consultancy gaat ervan uit dat het nooit tot een geschil komt, maar mocht dit toch gebeuren dan zullen partijen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Tmf-consultancy is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Tmf-consultancy behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen. 
 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval je een buitenlandse opdrachtgever bent. 

Het is mijn doel om je zo goed mogelijk te helpen.
Doelgerichtheid is een van de kernwaarden dus neem direct contact met me op voor een kennismaking.

onderdelen

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in